Regulamin serwisu Brandle

Definicje

 • Administrator - firma Wake App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000414216, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151.
 • Serwis - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem Brandle.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
 • Agencja/Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej posiadająca w Serwisie jeden z wybranych pakietów zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach Serwisu.
 • Klient - osoba lub podmiot gospodarczy, który otrzymał za pośrednictwem Agencji konto umożliwiające wgląd w wyniki działań prowadzonych przez Agencję w Serwisie.
 • Kampania - usługa polegająca na wypowiadaniu się w internetowych dyskusjach utworzona w Serwisie przez Agencję/Firmę i prowadzona na użytek własny lub na rzecz Klienta, wykonywana przez Agentów na podstawie założeń stworzonych przez Agencję/Firmę.
 • Agent - osoba współpracującą z Agencją lub Firmą, wykonująca czynności umówione z Agencją lub Firmą za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
 • Panel - zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.
 • Aplikacja Brandle – aplikacja umożliwiająca zbieranie i analizowanie treści zamieszczanych przez Agenta w serwisie Facebook.com do celów związanych z pracą Agenta w Brandle.

Część I - Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.
 2. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane dotyczące Kampanii podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji usług stanowią własność majątkową Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 4. Użytkownik, w trakcie rejestracji konta w Serwisie, a następnie w trakcie uzupełniania swojego profilu po zalogowaniu dobrowolnie podaje dane osobowe w celu zawarcia umowy na świadczenie usługi Brandle.pl Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną:
  1. W przypadku Agencji/Firmy: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696;
   2. inspektorem ochrony danych w Wake App Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, grzegorz@wakeapp.pl, tel. 602 481 850;
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i są niezbędne celu wykonania umowy na świadczenie usługi Brandle.pl, dostępnej pod adresem https://www.brandle.pl na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
    1. pracownicy firmy Wake App Sp. z o.o. w celu realizacji usług wynikających z umowy;
    2. osoby, którym Pan/Pani zleci prowadzenie kampanii marketingowych za pośrednictwem serwisu Brandle.pl tzw. Agenci zarejestrowani w serwisie Brandle.pl po akceptacji przystąpienia do kampanii;
    3. biuro rachunkowe obsługujące rozliczenia spółki Wake App. Sp. z o.o.;
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i świadczenia wynikających z niej usług.
   7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu poprawienia swoich danych może Pan/Pani zalogować się do swojego konta Brandle.pl na stronie https://www.brandle.pl/zaloguj.html i w zakładce Ustawienia https://panel.brandle.pl/ustawienia dokonać zmiany danych. W celu usunięcia konta wraz z podanymi danymi należy napisać zgłoszenie będąc zalogowanym na swoje konto, pod adresem: https://panel.brandle.pl/kontakt. W celu przypomnienia danych logowania należy skorzystać ze strony: https://www.brandle.pl/przypomnienie-hasla.html Należy mieć na uwadze, że w trakcie usuwania konta Brandle.pl Pana/Pani dane rozliczeniowe, które mogą zawierać dane osobowe, nie zostaną usunięte, jeśli Pan/Pani dokonywał/a płatności za usługę.;
   8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   9. podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie rejestracji w serwisie Brandle.pl i niemożność korzystania z usługi;
   10. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”
  2. W przypadku Agenta: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696;
   2. inspektorem ochrony danych w Wake App Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, grzegorz@wakeapp.pl, tel. 602 481 850;
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i są niezbędne celu wykonania umowy na świadczenie usługi Brandle.pl, dostępnej pod adresem https://www.brandle.pl na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Usługa jest dla Pana/Pani bezpłatna.;
   4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
    1. pracownicy firmy Wake App Sp. z o.o. w celu realizacji usług wynikających z umowy;
    2. firmy/Agencje zarejestrowane w serwisie w celu nawiązania i realizacji współpracy zarobkowej oraz wymiany korespondencji z ich przedstawicielami. Agencje zlecają Panu/Pani wykonanie kampanii marketingowych prowadzonych za pośrednictwem serwisu Brandle.pl Przysługuje Panu/Pani możliwość uzupełnienia dodatkowych danych w celu skorzystania z możliwości udostępnienia Agencjom, za pośrednictwem serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który będzie wyświetlany w "Bazie agentów" Brandle w celu zachęcenia do nawiązania współpracy. Stworzony przez Pana/Panią profil będzie prezentowany bez ujawniania nazwiska, w formie anonimowej (nazwisko zostanie skrócone do pierwszej litery).;
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i świadczenia wynikających z niej usług.
   7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu poprawienia swoich danych może Pan/Pani zalogować się do swojego konta Brandle.pl na stronie https://www.brandle.pl/zaloguj.html i w zakładce Ustawienia https://agent.brandle.pl/ustawienia dokonać zmiany danych. W celu usunięcia konta wraz z podanymi danymi należy napisać zgłoszenie będąc zalogowanym na swoje konto, pod adresem: https://agent.brandle.pl/kontakt. W celu przypomnienia danych logowania należy skorzystać ze strony: https://www.brandle.pl/przypomnienie-hasla.html;
   8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   9. podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie rejestracji w serwisie Brandle.pl i niemożność korzystania z usługi;
   10. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”
  3. W przypadku Klienta: „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wake App Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696;
   2. inspektorem ochrony danych w Wake App Sp. z o.o. jest Grzegorz Figoń, grzegorz@wakeapp.pl, tel. 602 481 850;
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i są niezbędne celu wykonania umowy na świadczenie usługi Brandle.pl, dostępnej pod adresem https://www.brandle.pl na podstawie art. 6 ust 1 pkt b. rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
    1. pracownicy firmy Wake App Sp. z o.o. w celu realizacji usług wynikających z umowy;
    2. firmy/Agencje, które udostępnią Panu/Pani konto z racji prowadzenia na Pana/Pani rzecz kampanii marketingowych za pośrednictwem serwisu Brandle.pl;
   5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i świadczenia wynikających z niej usług.
   7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu poprawienia swoich danych może Pan/Pani zalogować się do swojego konta Brandle.pl na stronie https://www.brandle.pl/zaloguj.html i w zakładce Ustawienia https://panel.brandle.pl/ustawienia dokonać zmiany danych. W celu usunięcia konta wraz z podanymi danymi należy napisać zgłoszenie będąc zalogowanym na swoje konto, pod adresem: https://panel.brandle.pl/kontakt. W celu przypomnienia danych logowania należy skorzystać ze strony: https://www.brandle.pl/przypomnienie-hasla.html;
   8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
   9. podanie przez Pana/Panią danych jest niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie rejestracji w serwisie Brandle.pl i niemożność korzystania z usługi;
   10. Pani/Pana dane nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu zgodnie z art. 22 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.”
 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, a także handlowym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, sms, fax i drogą telefoniczną.
 6. W dowolnym terminie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym lub edukacyjnym, poprzez zgłoszenie napisane do Administratora za pomocą odpowiedniej opcji w Panelu albo poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie. Pomimo to Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze automatycznych komunikatów systemowych wymaganych ze względu na poprawne działanie Serwisu.
 7. Serwis korzysta z narzędzi gromadzących dane statystyczne, do celów reklamowych lub pomagających Administratorowi w optymalizacji treści serwowanych Użytkownikowi takich jak: Google Analytics, Google AdWords, Google Optimize, Google Tag manager, Facebook Pixel oraz innych narzędzi analityczno-optymalizacyjnych, które zostały zainstalowane w obrębie witryny Serwisu. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć tego typu narzędzia poprzez wyłączenie obsługi JavaScript lub w inny sposób zmienić ustawienia używanej przeglądarki. Użytkownik może również ustawić odpowiedni poziom ochrony i uprawnień swojego konta Google, Facebook i innych dostawców.
 8. Serwis stosuje mechanizm "cookies". Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.

Część II - Oferta, usługi i rozliczenia

 1. Agencja/Firma dokonuje wyboru jednej z płatnych usług Serwisu w formie pakietu. Pakiety różnią się pod kątem zakresu usług opisanych w ofercie przedstawionej publicznie na stronach Serwisu.
 2. Wybrany pakiet jest aktywny po dokonaniu zamówienia na stronach Serwisu i opłaceniu go za pomocą automatycznych płatności elektronicznych oraz odnotowaniu faktu dokonania płatności w systemie informatycznym Serwisu. Automatyczne płatności elektroniczne są realizowane poprzez system PayU
 3. Agencja/Firma może dokonać wyboru pomiędzy miesięcznym, kwartalnym, półrocznym bądź rocznym okresem rozliczeniowym. Termin obowiązywania płatnego pakietu jest zgodny z wybranym okresem rozliczeniowym i jest liczony od momentu odnotowania płatności w systemie informatycznym Serwisu.
 4. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu lub wysyłanych informacjach handlowych są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 5. Agencja/Firma zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Agencja/Firma może jednorazowo założyć w serwisie konto testowe, uprawniające do nieodpłatnego korzystania z funkcjonalności wybranego pakietu. Okres testowy nie zobowiązuje Agencji/Firmy do zakupienia pakietu - ma charakter demonstracyjny i stanowi dodatkową formę prezentacji oferty Serwisu.
 7. W trakcie bądź po upływie okresu testowego Agencja/Firma może dokonać zamówienia i opłacenia wybranego pakietu. Opłacenie pakietu w trakcie okresu testowego kończy okres demonstracyjny.
 8. W trakcie okresu testowego bądź podczas posiadania opłaconego pakietu Agencja/Firma może nawiązywać - za pośrednictwem Serwisu – odpłatną współpracę z Agentami. W przypadku wygaśnięcia okresu testowego bądź nie przedłużenia terminu obowiązywania płatnego pakietu, Agencja dokonuje wszelkich uzgodnień, zarządzania i monitorowania pracy Agentów oraz wywiązuje się z zobowiązań powziętych wobec Agentów bez pośrednictwa Serwisu.
 9. Po zakończeniu okresu testowego bądź po wygaśnięciu terminu obowiązywania pakietu płatnego Agencja/Firma nadal posiada dostęp do Panelu. Do momentu ponownego opłacenia zamówienia Panel Agencji/Firmy będzie miał charakter ograniczony, pozwalający jedynie na wgląd w efekty dotychczas utworzonych Kampanii.
 10. Wygaśnięcie terminu obowiązywania płatnego pakietu bądź okresu testowego nie powoduje utraty danych zgromadzonych w ramach korzystania z Serwisu, chyba że minął okres ich przechowywania w systemie informatycznym Serwisu. Okres przechowywania danych gromadzonych przez Serwis w ramach Kampanii utworzonych przez Firmę/Agencję jest różny dla określonych pakietów i dostępny pod adresem: https://www.brandle.pl/wersje.html
 11. W czasie od wygaśnięcia terminu obowiązywania płatnego pakietu do ponownego opłacenia usługi dane związane z prowadzeniem dotychczas utworzonych Kampanii nie będą gromadzone.
 12. W przypadku zmiany pakietu na inny, o szerszym zakresie usług, płatności uiszczone na rzecz poprzedniego zamówienia nie przepadają. Wpłacone środki wydłużają termin obowiązywania ostatnio opłaconego zamówienia w sposób proporcjonalny do wartości nowego pakietu i stopnia wykorzystania czasu obowiązywania poprzedniego pakietu.
 13. Dostęp do danych zebranych w ramach Kampanii jest możliwy wyłącznie poprzez interfejs Panelu. Zabronione jest automatyczne logowanie do Panelu i kopiowanie danych kampanii poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody Administratora.
 14. Agencja/Firma zobowiązuje się do prowadzenia Kampanii w sposób nie naruszający prawa i z zachowaniem kodeksu etycznego Serwisu ujętego w Złotych zasadach Brandle.
 15. Agent oraz Agencja/Firma zobowiązują się do prowadzenia Kampanii zgodnie z regulaminami poszczególnych serwisów internetowych, na których Kampanie są realizowane.
 16. Kampanie prowadzone za pośrednictwem Serwisu nie mogą naruszać dobrego imienia osób trzecich, firm i instytucji publicznych.
 17. Zabronione jest tworzenie i prowadzenie Kampanii o negatywnym zabarwieniu mających charakter tzw. czarnego PR.
 18. Zabronione jest prowadzenie Kampanii, których celem jest wprowadzanie w błąd i propagowanie nieprawdziwych informacji na jakikolwiek temat.
 19. Kontakt Agencji/Firmy z Agentami zarejestrowanymi w Serwisie (w tzw. bazie agentów) za pomocą wewnętrznej skrzynki wiadomości jest dozwolony wyłącznie w celu omawiania tematów związanych z realizacją i rozliczeniem Kampanii prowadzonych w Serwisie.
 20. Administrator ma prawo do weryfikacji założeń i treści rozpowszechnianych w internecie w ramach Kampanii tworzonych przez Agencję/Firmę. W tym celu Agencja/Firma zgadza się na udzielenie dostępu Administratorowi do założeń Kampanii utworzonych w Serwisie oraz treści napisanych przez Agentów. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Kampanii, które naruszają niniejszy regulamin, regulaminy stron internetowych lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Część III - Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Panelu w sekcji "Kontakt z administracją".
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Kontakt z Administratorem Serwisu, nie będący reklamacją, jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu bądź z poziomu Panelu w sekcji "Kontakt z administracją". Odpowiedzi ze strony Administratora są udzielane w dni robocze w godzinach od godz. 8 do 16.

Część IV - Rejestracja Agencji, Firmy, Klienta i dostęp do Panelu

 1. Agencja/Firma może zarejestrować w Serwisie jedno konto umożliwiające dostęp do Panelu. W przypadku stwierdzenia rejestracji większej ilości kont Administrator ma prawo do ich usunięcia, po uprzednim poinformowaniu Agencji/Firmy.
 2. Agencja/Firma logując się do Panelu podaje nazwę własną Agencji/Firmy oraz dane osoby kontaktowej, która będzie zarządzała kontem.
 3. Agencja/Firma w zależności od posiadanego pakietu w ramach prowadzonych Kampanii może tworzyć konta Klientom, na rzecz których prowadzi Kampanie. Do utworzenia konta Klienta wymagany jest jego adres e-mail. Agencja oświadcza, że tworząc konto Klienta posiada zgodę na podanie adresu e-mail Klienta w Serwisie celem utworzenia konta.
 4. Klient, któremu Agencja/Firma utworzy konto, może je aktywować poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w wiadomości przesłanej z Serwisu, a następnie - w celu uzyskania dostępu do Panelu - utworzenie własnego hasła, służącego do logowania. Dokonując aktywacji konta Klient zgadza się z niniejszym Regulaminem.

Część V - Rejestracja i aktywność Agenta

 1. Agent oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 2. Agent podczas rejestracji w Serwisie podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu założenia konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy uprawniającej Agenta do korzystania z bezpłatnych usług Serwisu.
 3. Agent może posiadać jedno aktywne konto w Serwisie.
 4. Agent może nawiązać współpracę z Agencjami/Firmami za pośrednictwem Serwisu. Nawiązanie współpracy polega na zaakceptowaniu stawki za jeden post zgodnej z propozycją Agencji/Firmy w ramach Kampanii. Zaakceptowanie współpracy z Agencją/Firmą jest równoważne z zawarciem umowy i zobowiązuje Agenta do terminowego wykonywania pracy na rzecz Agencji.
 5. Weryfikacja pracy Agentów.
  5.1 Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Agenta na stronach internetowych w ramach Kampanii oraz do subiektywnej oceny jakości jego pracy, terminowości oraz przyznawania z tego tytułu nagród, wyróżnień albo nałożenia odpowiednich ograniczeń w Serwisie.
  5.2 W przypadku stwierdzenia:
  1. łamania regulaminów stron, na których zamieszczono treści;
  2. zamieszczania czysto reklamowych tekstów;
  3. pisania treści, które nie wnoszą do internetowych dyskusji żadnej wartości;
  4. podszywania się pod klientów marki, która jest przedmiotem kampanii;
  5. wystawiania fałszywych opinii na temat produktów bądź usług, wydarzeń;
  6. nie zgłaszania napisanych w ramach kampanii treści na bieżąco w Serwisie za pomocą opcji „Dodaj post” lub przy wykorzystaniu wtyczki Brandle;
  7. nieterminowego lub wybiórczego wykonywania zaakceptowanych zleceń;

  Administrator ma prawo do:
  1. zwrócenia Agentowi uwagi z wyznaczeniem terminu poprawy jakości i rzetelności wykonywanej usługi;
  2. obniżenia pozycji Agenta w tzw. bazie agentów;
  3. wyłączenia widoczności informacji o Agencie w bazie agentów;
  4. usunięcia konta Agenta w przypadku wykrycia rażących naruszeń.
 6. Agencje/Firmy mają prawo do wystawiania opinii Agentom, którzy nawiązali nimi współpracę za pośrednictwem Serwisu. Opinia wystawiona przez Agencję/Firmę jest ostateczna i nie podlega zmianie. Agent ma prawo odpowiedzi na wystawioną opinię. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia wystawionych opinii oraz odpowiedzi agentów na wniosek Agencji/Firmy bądź Agenta.
 7. Agent, który nawiązał współpracę z Agencją/Firmą i otrzymał przydział pracy w ramach tzw. kampanii, zobowiązuje się do jej wykonania zgodnie z założeniami i w terminach przekazanych przez Firmę/Agencję.
 8. Podczas wykonywania pracy polegającej na pisaniu postów, komentarzy, opinii i innych tekstów na zlecenie Agencji/Firmy Agent zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów stron internetowych pod kątem zamieszczanych w nich treści. Ponadto Agent zobowiązuje się do przestrzegania tzw. netykiety i nie zamieszczania czysto reklamowych tekstów, które nie wnoszą nic do dyskusji prowadzonej na forach i w innych miejscach oraz mogą popsuć wizerunek Agencji/Firmy, która zleciła ich napisanie.
 9. Agent oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Złotych zasad Brandle, które stanowią kodeks etyczny Serwisu.

Część VI - Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. Agencja/Firma ustala założenia Kampanii i odpowiada za organizację, przebieg oraz efekty przeprowadzonej Kampanii.
 2. Agencja/Firma jako organizator Kampanii odpowiada za bieżący monitoring i kontrolę pracy Agentów.
 3. Administrator nie odpowiada za założenia Kampanii oraz za treści rozpowszechniane w internecie podczas prowadzenia Kampanii utworzonych w ramach usług Serwisu.
 4. Administrator nie odpowiada za usuwanie treści rozpowszechnianych w internecie przez Agencje/Firmy oraz Agentów w ramach prowadzonych Kampanii.
 5. Serwis nie pośredniczy w rozliczeniach, ustalaniu założeń i sprawach związanych z realizacją Kampanii pomiędzy Agencją/Firmą a Agentem. Jedynym zadaniem Serwisu w tej kwestii jest dostarczanie informacji o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy ww. podmiotami. Wszelkie umowy, zlecenia, sposoby wynagrodzenia leżą w gestii porozumienia pomiędzy Agencją/Firmą a Agentem bez udziału Serwisu.
 6. Serwis nie pośredniczy w rozliczeniach, ustalaniu założeń i sprawach związanych z realizacją Kampanii pomiędzy Agencją/Firmą a Klientem. Jedynym zadaniem Serwisu w tej kwestii jest dostarczanie informacji wynikających z nawiązania współpracy pomiędzy ww. podmiotami. Wszelkie umowy, zlecenia i sposoby wynagrodzenia leżą w gestii porozumienia pomiędzy Agencją/Firmą a Klientem bez udziału Serwisu.
 7. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://www.brandle.pl/kontakt.html
 8. Administrator prześle potwierdzenie przyjęcia rezygnacji niezwłocznie po jej otrzymaniu na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
 9. W przypadku terminowego złożenia rezygnacji z usługi, Administrator zwróci Użytkownikowi kwotę płatności za usługę w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji.
 10. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 11. Administrator nie odpowiada za ewentualne sankcje nakładane na Użytkowników lub Agencje/Firmy przez serwisy, na których Użytkownicy będą prowadzić kampanie niezgodne z regulaminami wspomnianych Serwisów.
 12. Agent korzystający z Serwisu w dowolnym momencie może zrezygnować ze zgody na wykorzystywanie danych i informacji analizowanych poprzez aplikację Brandle. Rezygnacji można dokonać poprzez zmianę ustawień w koncie Agenta Serwisu oraz poprzez usunięcie aplikacji Brandle z ustawień aplikacji na koncie użytkownika w serwisie Facebook.com.
 13. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

Data aktualizacji: od 21 maja 2021