Regulamin serwisu Brandle

Definicje

 • Administrator - firma Wake App Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerwonego Kapturka 3, 10-696 Olsztyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000414216, z w pełni opłaconym kapitałem zakładowym 5000 zł, nr NIP 739-385-34-23, nr REGON 281381151.
 • Serwis - aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem Brandle.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Administratora.
 • Agencja/Firma - osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej posiadająca w Serwisie jeden z wybranych pakietów zgodnie z ofertą przedstawioną na stronach Serwisu.
 • Klient - osoba lub podmiot gospodarczy, który otrzymał za pośrednictwem Agencji konto umożliwiające wgląd w wyniki działań prowadzonych przez Agencję w Serwisie.
 • Kampania - usługa polegająca na wypowiadaniu się w internetowych dyskusjach utworzona w Serwisie przez Agencję/Firmę i prowadzona na użytek własny lub na rzecz Klienta, wykonywana przez Agentów na podstawie założeń stworzonych przez Agencję/Firmę.
 • Agent - osoba współpracującą z Agencją lub Firmą, wykonująca czynności umówione z Agencją lub Firmą za pośrednictwem Serwisu.
 • Użytkownik - osoba odwiedzająca Serwis posiadająca lub nieposiadająca konta w Serwisie.
 • Panel - zabezpieczona część Serwisu, do której Użytkownik otrzymuje dostęp za pomocą ustalonego loginu (adresu e-mail) i utworzonego przez siebie hasła.
 • Aplikacja Brandle – aplikacja umożliwiająca zbieranie i analizowanie treści zamieszczanych przez Agenta w serwisie Facebook.com do celów związanych z pracą Agenta w Brandle.

Część I - Polityka prywatności i ochrona danych

 1. Niniejsza polityka prywatności zabezpiecza prawa Użytkowników Serwisu dotyczące zbierania i przechowywania danych, jakie Użytkownicy świadomie lub nieświadomie pozostawiają podczas korzystania z Serwisu.
 2. Serwis nie udostępnia osobom trzecim danych podawanych przez Użytkownika oraz informacji jakie są automatycznie zbierane, przetwarzane i zapisywane za pomocą systemu informatycznego działającego w ramach Serwisu za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 3. Dane dotyczące Kampanii podawane przez Użytkownika i gromadzone przez Serwis w celu realizacji usług stanowią własność majątkową Użytkownika i bez jego zgody nie mogą być udostępniane w jakiejkolwiek formie za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości.
 4. Informacje kontaktowe, podawane przez Użytkownika podczas rejestracji, takie jak adres e-mail czy nr telefonu będą wykorzystywane przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem.
 5. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, a także handlowym za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, sms, fax i drogą telefoniczną.
 6. W dowolnym terminie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania informacji drogą elektroniczną o charakterze handlowym lub edukacyjnym, poprzez zgłoszenie napisane do Administratora za pomocą odpowiedniej opcji w Panelu albo poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie. Pomimo to Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail o charakterze automatycznych komunikatów systemowych wymaganych ze względu na poprawne działanie Serwisu.
 7. Użytkownik, który dokonał rejestracji może w dowolnym terminie zamknąć zarejestrowane w systemie konto, co będzie skutkowało skasowaniem wszelkich danych pozostawionych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu. Zgłoszenia można dokonać z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.
 8. Serwis gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP i inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych i marketingowych.
 9. Serwis gromadzi dane wykorzystywane przez system statystyk Google Analytics (źródło wejścia na stronę, treści zapytań wpisywanych w wyszukiwarkach, przebieg nawigacji itp.). Dane te wykorzystywane są w celach statystycznych lub w celu personalizacji zawartości serwisu oraz wyświetlanych reklam.
 10. Serwis stosuje mechanizm "cookies". Cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, wykorzystywane m.in. do zapamiętania danych niezbędnych do logowania w serwisie. Zawierają one unikalny identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej z jakiej korzysta użytkownik itp. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.
 11. Serwis może gromadzić dane demograficzne i profilowe (wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, zainteresowania itp.) podawane przy wypełnianiu ankiet. Dane te wykorzystane zostaną w celu badania preferencji użytkowników serwisu, jak również do analiz statystycznych.
 12. Za zgodą Użytkownika Serwis, poprzez aplikację Brandle, może gromadzić dane publiczne Użytkownika i informacje o innych treściach publikowanych przez niego w serwisie Facebook.com. Dane te wykorzystane zostaną w celu prawidłowej realizacji usługi rejestrowania i raportowania kampanii marketingowych prowadzonych przez Użytkownika.

Część II - Oferta, usługi i rozliczenia

 1. Agencja/Firma dokonuje wyboru jednej z płatnych usług Serwisu w formie pakietu. Pakiety różnią się pod kątem zakresu usług opisanych w ofercie przedstawionej publicznie na stronach Serwisu.
 2. Wybrany pakiet jest aktywny po dokonaniu zamówienia na stronach Serwisu i opłaceniu go za pomocą automatycznych płatności elektronicznych oraz odnotowaniu faktu dokonania płatności w systemie informatycznym Serwisu. Automatyczne płatności elektroniczne są realizowane poprzez system PayU
 3. Agencja/Firma może dokonać wyboru pomiędzy miesięcznym, kwartalnym, półrocznym bądź rocznym okresem rozliczeniowym. Termin obowiązywania płatnego pakietu jest zgodny z wybranym okresem rozliczeniowym i jest liczony od momentu odnotowania płatności w systemie informatycznym Serwisu.
 4. Ceny podane w ofercie na stronach Serwisu lub wysyłanych informacjach handlowych są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
 5. Agencja/Firma zgadza się na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu i pieczątki Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Agencja/Firma może jednorazowo założyć w serwisie konto testowe, uprawniające do nieodpłatnego korzystania z funkcjonalności wybranego pakietu. Okres testowy nie zobowiązuje Agencji/Firmy do zakupienia pakietu - ma charakter demonstracyjny i stanowi dodatkową formę prezentacji oferty Serwisu.
 7. W trakcie bądź po upływie okresu testowego Agencja/Firma może dokonać zamówienia i opłacenia wybranego pakietu. Opłacenie pakietu w trakcie okresu testowego kończy okres demonstracyjny.
 8. W trakcie okresu testowego bądź podczas posiadania opłaconego pakietu Agencja/Firma może nawiązywać - za pośrednictwem Serwisu – odpłatną współpracę z Agentami. W przypadku wygaśnięcia okresu testowego bądź nie przedłużenia terminu obowiązywania płatnego pakietu, Agencja dokonuje wszelkich uzgodnień, zarządzania i monitorowania pracy Agentów oraz wywiązuje się z zobowiązań powziętych wobec Agentów bez pośrednictwa Serwisu.
 9. Po zakończeniu okresu testowego bądź po wygaśnięciu terminu obowiązywania pakietu płatnego Agencja/Firma nadal posiada dostęp do Panelu. Do momentu ponownego opłacenia zamówienia Panel Agencji/Firmy będzie miał charakter ograniczony, pozwalający jedynie na wgląd w efekty dotychczas utworzonych Kampanii.
 10. Wygaśnięcie terminu obowiązywania płatnego pakietu bądź okresu testowego nie powoduje utraty danych zgromadzonych w ramach korzystania z Serwisu, chyba że minął okres ich przechowywania w systemie informatycznym Serwisu. Okres przechowywania danych gromadzonych przez Serwis w ramach Kampanii utworzonych przez Firmę/Agencję jest różny dla określonych pakietów i dostępny pod adresem: https://www.brandle.pl/wersje.html
 11. W czasie od wygaśnięcia terminu obowiązywania płatnego pakietu do ponownego opłacenia usługi dane związane z prowadzeniem dotychczas utworzonych Kampanii nie będą gromadzone.
 12. W przypadku zmiany pakietu na inny, o szerszym zakresie usług, płatności uiszczone na rzecz poprzedniego zamówienia nie przepadają. Wpłacone środki wydłużają termin obowiązywania ostatnio opłaconego zamówienia w sposób proporcjonalny do wartości nowego pakietu i stopnia wykorzystania czasu obowiązywania poprzedniego pakietu.
 13. Dostęp do danych zebranych w ramach Kampanii jest możliwy wyłącznie poprzez interfejs Panelu. Zabronione jest automatyczne logowanie do Panelu i kopiowanie danych kampanii poprzez zewnętrzne skrypty bez pisemnej zgody Administratora.
 14. Agencja/Firma zobowiązuje się do prowadzenia Kampanii w sposób nie naruszający prawa i z zachowaniem kodeksu etycznego Serwisu ujętego w Złotych zasadach Brandle.
 15. Agent oraz Agencja/Firma zobowiązują się do prowadzenia Kampanii zgodnie z regulaminami poszczególnych serwisów internetowych, na których Kampanie są realizowane.
 16. Kampanie prowadzone za pośrednictwem Serwisu nie mogą naruszać dobrego imienia osób trzecich, firm i instytucji publicznych.
 17. Zabronione jest tworzenie i prowadzenie Kampanii o negatywnym zabarwieniu mających charakter tzw. czarnego PR.
 18. Zabronione jest prowadzenie Kampanii, których celem jest wprowadzanie w błąd i propagowanie nieprawdziwych informacji na jakikolwiek temat.
 19. Kontakt Agencji/Firmy z Agentami zarejestrowanymi w Serwisie (w tzw. bazie agentów) za pomocą wewnętrznej skrzynki wiadomości jest dozwolony wyłącznie w celu omawiania tematów związanych z realizacją i rozliczeniem Kampanii prowadzonych w Serwisie.
 20. Administrator ma prawo do weryfikacji założeń i treści rozpowszechnianych w internecie w ramach Kampanii tworzonych przez Agencję/Firmę. W tym celu Agencja/Firma zgadza się na udzielenie dostępu Administratorowi do założeń Kampanii utworzonych w Serwisie oraz treści napisanych przez Agentów. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Kampanii, które naruszają niniejszy regulamin, regulaminy stron internetowych lub prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

Część III - Reklamacje

 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Panelu w sekcji "Kontakt z administracją".
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, pozwalającym na pełną diagnostykę zaistniałego zdarzenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do braku rozpatrzenia reklamacji, jeśli będzie ona wynikać z nieznajomości regulaminu bądź przepisów prawa, a także w przypadku gdy Użytkownikowi udzielono już wszelkich informacji w reklamowanej sprawie.
 4. Kontakt z Administratorem Serwisu, nie będący reklamacją, jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronach Serwisu bądź z poziomu Panelu w sekcji "Kontakt z administracją". Odpowiedzi ze strony Administratora są udzielane w dni robocze w godzinach od godz. 8 do 16.

Część IV - Rejestracja Agencji, Firmy, Klienta i dostęp do Panelu

 1. Agencja/Firma może zarejestrować w Serwisie jedno konto umożliwiające dostęp do Panelu. W przypadku stwierdzenia rejestracji większej ilości kont Administrator ma prawo do ich usunięcia, po uprzednim poinformowaniu Agencji/Firmy.
 2. Agencja/Firma logując się do Panelu podaje nazwę własną Agencji/Firmy oraz dane osoby kontaktowej, która będzie zarządzała kontem.
 3. Agencja/Firma w zależności od posiadanego pakietu w ramach prowadzonych Kampanii może tworzyć konta Klientom, na rzecz których prowadzi Kampanie. Do utworzenia konta Klienta wymagany jest jego adres e-mail. Agencja oświadcza, że tworząc konto Klienta posiada zgodę na podanie adresu e-mail Klienta w Serwisie celem utworzenia konta.
 4. Klient, któremu Agencja/Firma utworzy konto, może je aktywować poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w wiadomości przesłanej z Serwisu, a następnie - w celu uzyskania dostępu do Panelu - utworzenie własnego hasła, służącego do logowania. Dokonując aktywacji konta Klient zgadza się z niniejszym Regulaminem.

Część V - Rejestracja i aktywność Agenta

 1. Agent oświadcza, że jest osobą pełnoletnią i przysługuje mu pełnia praw cywilnych (zdolność do czynności prawnych).
 2. Agent podczas rejestracji w Serwisie podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail w celu założenia konta, co jest równoznaczne z zawarciem umowy uprawniającej Agenta do korzystania z bezpłatnych usług Serwisu.
 3. Agent, podczas rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu:
  1. nawiązania współpracy zarobkowej lub niezarobkowej i wymiany korespondencji z Firmami i Agencjami zarejestrowanymi w Serwisie;
  2. wykonywania zleceń Firm i Agencji, z którymi nawiąże współpracę;
  3. skorzystania z opcji świadomego i celowego udostępnienia Agencjom/Firmom, za pośrednictwem Serwisu, stworzonego przez siebie profilu, który służy do zachęcenia Agencji/Firm do nawiązania współpracy z Agentem polegającej na wykonywaniu działań w ustalonej pomiędzy stronami formie i terminach.
 4. Agent ma wgląd oraz możliwość edycji swoich danych przechowywanych w Serwisie za pośrednictwem Panelu. W każdej chwili Agent może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych kontaktując się z Administratorem z poziomu Panelu za pomocą wewnętrznego systemu zgłoszeń lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie i zamknięciem dostępu do Panelu.
 5. Agent może posiadać jedno aktywne konto w Serwisie.
 6. Agent może nawiązać współpracę z Agencjami/Firmami za pośrednictwem Serwisu. Nawiązanie współpracy polega na zaakceptowaniu stawki za jeden post zgodnej z propozycją Agencji/Firmy w ramach Kampanii. Zaakceptowanie współpracy z Agencją/Firmą jest równoważne z zawarciem umowy i zobowiązuje Agenta do terminowego wykonywania pracy na rzecz Agencji.
 7. Weryfikacja pracy Agentów.
  7.1 Administrator ma prawo do sprawdzania treści umieszczanych przez Agenta na stronach internetowych w ramach Kampanii oraz do subiektywnej oceny jakości jego pracy, terminowości oraz przyznawania z tego tytułu nagród, wyróżnień albo nałożenia odpowiednich ograniczeń w Serwisie.
  7.2 W przypadku stwierdzenia:
  1. łamania regulaminów stron, na których zamieszczono treści;
  2. zamieszczania czysto reklamowych tekstów;
  3. pisania treści, które nie wnoszą do internetowych dyskusji żadnej wartości;
  4. podszywania się pod klientów marki, która jest przedmiotem kampanii;
  5. wystawiania fałszywych opinii na temat produktów bądź usług, wydarzeń;
  6. nie zgłaszania napisanych w ramach kampanii treści na bieżąco w Serwisie za pomocą opcji „Dodaj post”;
  7. nieterminowego lub wybiórczego wykonywania zaakceptowanych zleceń;

  Administrator ma prawo do:
  1. zwrócenia Agentowi uwagi z wyznaczeniem terminu poprawy jakości i rzetelności wykonywanej usługi;
  2. obniżenia pozycji Agenta w tzw. bazie agentów;
  3. wyłączenia widoczności informacji o Agencie w bazie agentów;
  4. usunięcia konta Agenta w przypadku wykrycia rażących naruszeń.
 8. Agencje/Firmy mają prawo do wystawiania opinii Agentom, którzy nawiązali nimi współpracę za pośrednictwem Serwisu. Opinia wystawiona przez Agencję/Firmę jest ostateczna i nie podlega zmianie. Agent ma prawo odpowiedzi na wystawioną opinię. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia wystawionych opinii oraz odpowiedzi agentów na wniosek Agencji/Firmy bądź Agenta.
 9. Agent, który nawiązał współpracę z Agencją/Firmą i otrzymał przydział pracy w ramach tzw. kampanii, zobowiązuje się do jej wykonania zgodnie z założeniami i w terminach przekazanych przez Firmę/Agencję.
 10. Podczas wykonywania pracy polegającej na pisaniu postów, komentarzy, opinii i innych tekstów na zlecenie Agencji/Firmy Agent zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów stron internetowych pod kątem zamieszczanych w nich treści. Ponadto Agent zobowiązuje się do przestrzegania tzw. netykiety i nie zamieszczania czysto reklamowych tekstów, które nie wnoszą nic do dyskusji prowadzonej na forach i w innych miejscach oraz mogą popsuć wizerunek Agencji/Firmy, która zleciła ich napisanie.
 11. Agent oświadcza, że zapoznał się i zobowiązuje się do przestrzegania Złotych zasad Brandle, które stanowią kodeks etyczny Serwisu.

Część VI - Odpowiedzialność i odstąpienie od usługi

 1. Agencja/Firma ustala założenia Kampanii i odpowiada za organizację, przebieg oraz efekty przeprowadzonej Kampanii.
 2. Agencja/Firma jako organizator Kampanii odpowiada za bieżący monitoring i kontrolę pracy Agentów.
 3. Administrator nie odpowiada za założenia Kampanii oraz za treści rozpowszechniane w internecie podczas prowadzenia Kampanii utworzonych w ramach usług Serwisu.
 4. Administrator nie odpowiada za usuwanie treści rozpowszechnianych w internecie przez Agencje/Firmy oraz Agentów w ramach prowadzonych Kampanii.
 5. Serwis zbiera i aktualizuje dane na temat Kampanii prowadzonych prze Agencje/Firmy w następujących terminach: po raz pierwszy w dniu zgłoszenia treści przez Agenta w Serwie, ponownie po 7 dniach i ostatni raz po 14 dniach. Serwis nie aktualizuje danych na temat Kampanii po przekroczeniu 14 dni od zgłoszenia treści.
 6. Serwis zbiera i aktualizuje dane na temat Kampanii prowadzonych przez Agencje/Firmy w serwisie Facebook.com tylko w dniu zgłoszenia treści przez Agenta w Serwisie. Serwis nie aktualizuje ponownie danych na temat Kampanii na serwisie Facebook.com.
 7. Serwis nie pośredniczy w rozliczeniach, ustalaniu założeń i sprawach związanych z realizacją Kampanii pomiędzy Agencją/Firmą a Agentem. Jedynym zadaniem Serwisu w tej kwestii jest dostarczanie informacji o możliwości nawiązania współpracy pomiędzy ww. podmiotami. Wszelkie umowy, zlecenia, sposoby wynagrodzenia leżą w gestii porozumienia pomiędzy Agencją/Firmą a Agentem bez udziału Serwisu.
 8. Serwis nie pośredniczy w rozliczeniach, ustalaniu założeń i sprawach związanych z realizacją Kampanii pomiędzy Agencją/Firmą a Klientem. Jedynym zadaniem Serwisu w tej kwestii jest dostarczanie informacji wynikających z nawiązania współpracy pomiędzy ww. podmiotami. Wszelkie umowy, zlecenia i sposoby wynagrodzenia leżą w gestii porozumienia pomiędzy Agencją/Firmą a Klientem bez udziału Serwisu.
 9. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z usługi w terminie 14 dni od momentu jej opłacenia. Rezygnację należy wysłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie: https://www.brandle.pl/kontakt.html
 10. Administrator prześle potwierdzenie przyjęcia rezygnacji niezwłocznie po jej otrzymaniu na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w Serwisie.
 11. W przypadku terminowego złożenia rezygnacji z usługi, Administrator zwróci Użytkownikowi kwotę płatności za usługę w ciągu 14 dni od złożenia rezygnacji.
 12. Administrator nie odpowiada za utratę danych Użytkownika spowodowaną celowym działaniem osób trzecich oraz tzw. siły wyższej, czyli awarii sprzętu komputerowego, przerw w dostawie prądu i sieci internet.
 13. Administrator nie odpowiada za ewentualne sankcje nakładane na Użytkowników lub Agencje/Firmy przez serwisy, na których Użytkownicy będą prowadzić kampanie niezgodne z regulaminami wspomnianych Serwisów.
 14. Agent korzystający z Serwisu w dowolnym momencie może zrezygnować ze zgody na wykorzystywanie danych i informacji analizowanych poprzez aplikację Brandle. Rezygnacji można dokonać poprzez zmianę ustawień w koncie Agenta Serwisu oraz poprzez usunięcie aplikacji Brandle z ustawień aplikacji na koncie użytkownika w serwisie Facebook.com.
 15. Administrator zastrzega sobie możliwość wystąpienia przerw technicznych w działaniu Serwisu. W razie ich wystąpienia Administrator dołoży wszelkich starań, aby ich długość była możliwie najkrótsza. Wszelkie informacje o błędnym działaniu serwisu będą rozpatrywane i niezwłocznie naprawiane, jeżeli potwierdzona zostanie ich zasadność.

Data aktualizacji: od 22 lutego 2016